GDPR

Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Om bokföringslagen kräver det kan uppgifter komma att sparas upp till sju (7) år.

Du har enligt GDPR möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter. Du kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter, radering av uppgifterna eller förflyttning (dataportabilitet). Du meddelar oss detta per e-post (medlemsservice) och begär rättning, radering eller förflyttning. Du har också rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.